آگهی استخدامی یک کارگاه تهران 2016-05-04

استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران
  یک کارگاه تولیدی در منطقه خرمدشت جاجرود به نجار و برشکار ماهر کابینت ساز در تهران نیازمند است. تماس:۰۹۱۹۱۰۰۹۸۳۹

استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران

  یک کارگاه تولیدی در منطقه خرمدشت جاجرود به نجار و برشکار ماهر کابینت ساز در تهران نیازمند است. تماس:۰۹۱۹۱۰۰۹۸۳۹
استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران

استخدام جدید

آگهی استخدامی مونتاژ جهت الکترونیک 2016-04-11

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک
  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  
استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

استخدام جدید