استخدام نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری

استخدام نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری
به نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری کارآموز با حقوق در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۸۸۶۴۵۴۷۵

استخدام نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری

آگهی استخدامی انباردار جهت بازار 2016-07-30

استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار
  به یک انباردار آقا جهت کار در بازار تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۷۱۷۳۲۱ – ۵۵۶۱۸۲۴۰

استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار

  به یک انباردار آقا جهت کار در بازار تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۷۱۷۳۲۱ – ۵۵۶۱۸۲۴۰
استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار

استخدام

آگهی استخدامی راننده وانت باربری 2016-07-20

استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری
  به راننده با وانت پیکان جهت کار در باربری ساکن تهران پارس در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۷۷۳۲۶۶۹۳

استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری

  به راننده با وانت پیکان جهت کار در باربری ساکن تهران پارس در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۷۷۳۲۶۶۹۳
استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری

استخدام

آگهی استخدامی تعدادی جهت آموزشی 2016-06-19

استخدام تعدادی خانم جهت مشاوره در موسسه آموزشی
  یک موسسه آموزشی به تعدادی خانم جهت تکمیل کادر مشاوره خود در هرمزگان نیازمند است. تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۲۰۱۱۱

استخدام تعدادی خانم جهت مشاوره در موسسه آموزشی

  یک موسسه آموزشی به تعدادی خانم جهت تکمیل کادر مشاوره خود در هرمزگان نیازمند است. تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۲۰۱۱۱
استخدام تعدادی خانم جهت مشاوره در موسسه آموزشی

استخدام جدید

آگهی استخدامی همکار جهت داروخانه 2016-06-16

استخدام همکار خانم جهت کار در داروخانه
  به همکار خانم جهت کار در داروخانه در اصفهان نیازمندیم . تماس : ۳۶۲۶۲۷۲۷ و ۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

استخدام همکار خانم جهت کار در داروخانه

  به همکار خانم جهت کار در داروخانه در اصفهان نیازمندیم . تماس : ۳۶۲۶۲۷۲۷ و ۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲
استخدام همکار خانم جهت کار در داروخانه

استخدام

آگهی استخدامی منشی جهت تهران 2016-04-14

استخدام منشی خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران
  به منشی خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران نیازمندیم. تماس:۶۶۳۶۸۰۸۵

استخدام منشی خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران

  به منشی خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران نیازمندیم. تماس:۶۶۳۶۸۰۸۵
استخدام منشی خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران

استخدام جدید

آگهی استخدامی مونتاژ جهت الکترونیک 2016-04-11

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک
  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  
استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

استخدام جدید

آگهی استخدامی کارمند جهت البرز 2016-04-07

استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز
  به تعدادی کارمند فروش جهت دفتر روزنامه واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۰۰۸۴۰ – ۰۹۳۶۳۰۸۶۵۱۰

استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز

  به تعدادی کارمند فروش جهت دفتر روزنامه واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۰۰۸۴۰ – ۰۹۳۶۳۰۸۶۵۱۰
استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز

استخدام