آگهی استخدامی سه شغلی معتبر 2016-06-17

استخدام سه رده شغلی در یک شرکت معتبر
استخدام مهندس عمران،مسئول دفتر و نظافتچی در تهران ۱-یک نفر آقا یا خانم با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی عمران – ژئوتکنیک در محدوده سنی ۲۲ الی ۳۰ سال جهت فعالیت در شرکت مهندسی بعنوان کارشناس دفتر فنی نیازمندیم. لطفا در صورت حائز شرایط بودن، رزومه خود را به آدرس الکترونیکی wfejobs82@yahoo.com ایمیل نمایید.   […]

استخدام سه رده شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام مهندس عمران،مسئول دفتر و نظافتچی در تهران ۱-یک نفر آقا یا خانم با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی عمران – ژئوتکنیک در محدوده سنی ۲۲ الی ۳۰ سال جهت فعالیت در شرکت مهندسی بعنوان کارشناس دفتر فنی نیازمندیم. لطفا در صورت حائز شرایط بودن، رزومه خود را به آدرس الکترونیکی wfejobs82@yahoo.com ایمیل نمایید.   […]
استخدام سه رده شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام جدید