آگهی استخدامی آسایشگاه آسایشگاه کهریزک 2016-02-22

  آسایشگاه خیریه کهریزک در تهران به یکنفر کارشناس فیزیوتراپی نیازمند است. ارسال رزومه به فکس: ۵۶۵۲۳۱۳۳ تلفن: ۵۶۵۲۲۹۸۸