آگهی استخدامی خانم مسلط پوشاک 2016-02-04

  گروه پوشاک تولیکا در تهران جهت تکمیل کادر الگوسازی خود به دونفر خانم مسلط به الگوسازی باتحصیلات مرتبط نیازمنداست تلفن: ۵۵۳۶۶۵۶۵-۵۵۴۸۰۱۵۶
استخدام