آگهی استخدامی منشی کار نشریه 2016-06-26

استخدام منشی جهت کار در دفتر نشریه
  به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر نشریه در همدان نیازمندیم. آرامگاه بوعلی، مجتمع الماس، ورودی کولانج، طبقه دوم اداری، واحد ۱

استخدام منشی جهت کار در دفتر نشریه

  به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر نشریه در همدان نیازمندیم. آرامگاه بوعلی، مجتمع الماس، ورودی کولانج، طبقه دوم اداری، واحد ۱
استخدام منشی جهت کار در دفتر نشریه