آگهی استخدامی اتوکار بسته تهران 2016-04-05

استخدام اتوکار و بسته بند در تهران
  اتوکار خانم با اتو بخاردستی و بسته بند تریکو مردانه در تهران نیازمندیم تلفن: ۶۶۹۶۱۸۷۰- ۶۶۴۱۳۱۸۷

استخدام اتوکار و بسته بند در تهران

  اتوکار خانم با اتو بخاردستی و بسته بند تریکو مردانه در تهران نیازمندیم تلفن: ۶۶۹۶۱۸۷۰- ۶۶۴۱۳۱۸۷
استخدام اتوکار و بسته بند در تهران

استخدام