آگهی استخدامی تکنسین تاسیسات تهران 2016-03-07

  تکنسین تاسیسات با ۱۰ سال سابقه جهت امور نگهداری در جنوب شهر تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۵۱۲۱۴۱۲۵
استخدام