آگهی استخدامی تعدادی فروشنده بوزسام 2016-04-30

استخدام تعدادی فروشنده در شرکت بوزسام
  شرکت بوزسام در البرز به تعدادی فروشنده خانم نیازمند است. تلفن : ۳۴۴۸۷۵۲۸ – ۰۹۱۲۰۵۷۰۶۹۹

استخدام تعدادی فروشنده در شرکت بوزسام

  شرکت بوزسام در البرز به تعدادی فروشنده خانم نیازمند است. تلفن : ۳۴۴۸۷۵۲۸ – ۰۹۱۲۰۵۷۰۶۹۹
استخدام تعدادی فروشنده در شرکت بوزسام

استخدامی