آگهی استخدامی ظرف شور تهران 2016-03-26

استخدام ظرف شور در تهران
آگهی استخدام کار گر ظرف شور به چند نفر کارگر ظرف شور در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۹۶۲۴۳۸ ایمیل: H.Nssery@yhoo.com

استخدام ظرف شور در تهران

آگهی استخدام کار گر ظرف شور به چند نفر کارگر ظرف شور در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۹۶۲۴۳۸ ایمیل: H.Nssery@yhoo.com
استخدام ظرف شور در تهران

استخدامی