آگهی استخدامی منشی امور تهران 2016-04-28

استخدام منشی امور دفتری در تهران
  به منشی خانم جهت امور دفتری و پاسخگویی به تلفن در تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۴۵۱۰۸۲ – ۶۶۴۵۱۰۸۴

استخدام منشی امور دفتری در تهران

  به منشی خانم جهت امور دفتری و پاسخگویی به تلفن در تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۴۵۱۰۸۲ – ۶۶۴۵۱۰۸۴
استخدام منشی امور دفتری در تهران

استخدامی