آگهی استخدامی کلینیک کلینیک غدیر 2016-07-22

استخدام کلینیک دندانپزشکی غدیر
  کلینیک دندانپزشکی غدیر تعدادی نیروی مسلط جهت دستیار دندانپزشک در تهران استخدام می نماید. تلفن تماس: ۷۷۵۲۳۹۴۵ و ۷۷۵۲۳۹۲۵

استخدام کلینیک دندانپزشکی غدیر

  کلینیک دندانپزشکی غدیر تعدادی نیروی مسلط جهت دستیار دندانپزشک در تهران استخدام می نماید. تلفن تماس: ۷۷۵۲۳۹۴۵ و ۷۷۵۲۳۹۲۵
استخدام کلینیک دندانپزشکی غدیر

استخدام