آگهی استخدامی تکنسین در تهران 2016-05-08

استخدام تکنسین الکترونیک در محدوده غرب تهران
  به فوق دیپلم الکترونیک آشنا به میکروکنترلر ساکن غرب تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۰۰۹۸۶۹

استخدام تکنسین الکترونیک در محدوده غرب تهران

  به فوق دیپلم الکترونیک آشنا به میکروکنترلر ساکن غرب تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۰۰۹۸۶۹
استخدام تکنسین الکترونیک در محدوده غرب تهران

استخدام