آگهی استخدامی جوشکار کار تهران 2016-07-29

استخدام جوشکار جهت کار سیار در تهران
  به یک نفر جوشکار  ماهر جهت کار سیار در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۵۲۸۹۰

استخدام جوشکار جهت کار سیار در تهران

  به یک نفر جوشکار  ماهر جهت کار سیار در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۵۲۸۹۰
استخدام جوشکار جهت کار سیار در تهران

استخدام