آگهی استخدامی مهندس اپراتور اصفهان 2016-04-16

استخدام مهندس و اپراتور دستگاه در اصفهان
  به مهندس صنایع ، برق صنعتی ،  آشنا به دستگاه هیدرولیک ، برماتیک ،پایتتیک و اپراتور دستگاه صنعتی (۶ نفر ) در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۰۹۱۰۱۹۸۷۷۹۱

استخدام مهندس و اپراتور دستگاه در اصفهان

  به مهندس صنایع ، برق صنعتی ،  آشنا به دستگاه هیدرولیک ، برماتیک ،پایتتیک و اپراتور دستگاه صنعتی (۶ نفر ) در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۰۹۱۰۱۹۸۷۷۹۱
استخدام مهندس و اپراتور دستگاه در اصفهان