آگهی استخدامی نان روغنی ارومیه 2016-06-07

استخدام نان روغنی آذربایجان در ارومیه
  به دو نفر آقا جهت کار در نان روغنی آذربایجان با دستگاه تونلی در ارومیه نیازمندیم. آدرس : خیابان آزادگان ۲ ، روبروی خیابان حداد ، نان روغنی آذربایجان تلفن تماس : ۰۹۱۴۹۶۸۷۱۵۰

استخدام نان روغنی آذربایجان در ارومیه

  به دو نفر آقا جهت کار در نان روغنی آذربایجان با دستگاه تونلی در ارومیه نیازمندیم. آدرس : خیابان آزادگان ۲ ، روبروی خیابان حداد ، نان روغنی آذربایجان تلفن تماس : ۰۹۱۴۹۶۸۷۱۵۰
استخدام نان روغنی آذربایجان در ارومیه

استخدام