آگهی استخدامی کارگر ماهر کاری 2016-06-02

استخدام کارگر فنی و ماهر در کاگاه استیل کاری
  کارگاه استیل کاری در تهران به کارگر فنی و ماهر نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۸۶۸۱۵۲۵۷ پایه حقوق ۸۰۰ + افزایش حقوق در صورت توانایی کاری ادرس : بزرگراه فتح / مجتمع تجارت استیل

استخدام کارگر فنی و ماهر در کاگاه استیل کاری

  کارگاه استیل کاری در تهران به کارگر فنی و ماهر نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۸۶۸۱۵۲۵۷ پایه حقوق ۸۰۰ + افزایش حقوق در صورت توانایی کاری ادرس : بزرگراه فتح / مجتمع تجارت استیل
استخدام کارگر فنی و ماهر در کاگاه استیل کاری

استخدام